Karvian kunnan väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan avulla henkilöstö ja sopimuskumppanit voivat ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemistaan  väärinkäytös- ja lainrikkomusepäilyistä.

Kanava on ilmoittajansuojelulain tarkoittama sisäinen ilmoituskanava. Lain mukaisesti ilmoitettavat rikkomukset koskevat tiettyjä lainsäädäntöaloja koskevia rikkomuksia. Esimerkkejä näistä aloista ovat mm. julkiset hankinnat, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä tietojärjestelmien turvallisuus. Näiden lisäksi ilmoitukset voivat koskea mm. valtiontukien tai avustusten myöntämistä tai kilpailulainsäädännön rikkomista. Lainsäädäntöalat on lueteltu lain 2 §:ssä.

Miten ilmoitus tehdään ilmoituskanavassa?

Ilmoitus tehdään sivun alareunassa olevan linkin kautta. Linkin takaa avautuu lomake, johon voit tallentaa havainnot väärinkäytösepäilystä. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä.

Ilmoituksen voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai antamalla yhteystiedot lisätietoja kohtaan asian selostuksen lopuksi.
Ilmoituksen tallentamisen jälkeen saat koodin, jonka avulla voit palata ilmoitukseen ja tarkistaa, onko sinulle tehty lisäkysymyksiä. Voit myös halutessasi täydentää ilmoitusta. Anonyymissä ilmoittamisessa yhteydenpito käsittelijän ja ilmoittajan välillä tapahtuu aina koodin kautta. Mikäli kadotat koodin yhteydenpito on mahdotonta, joten tallennathan sen huolella.

Mikäli olet jättänyt yhteystiedot, niin sinuun ollaan yhteydessä suoraan sähköpostitse tai puhelimitse.

Miten ilmoitus käsitellään?

Ilmoituksen käsittelee Karvian kunnan tähän työtehtävään nimetyt työntekijät, ilmoitustietoihin on pääsy vain näillä työntekijöillä. Ilmoituksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Ilmoitus käsitellään aina puolueettomasti, riippumattomasti ja luottamuksellisesti.

Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä. Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu tai mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty.

Muuta huomioitavaa

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse tai sähköpostitse hallintojohtaja Mika Sillanpäälle 040 774 9213, etunimi.sukunimi@karvia.fi tai kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle 0400 221 900, etunimi.sukunimi@karvia.fi.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Mikäli haluat antaa (asiakas)palautetta kunnan toiminnasta, niin osoitathan ne osoitteeseen karvia@karvia.fi.

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Ilmoittajan suojeleminen

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan taustalla on 1.1.2023 voimaan tullut laki ilmoittajansuojelusta. Ilmoittajansuojelulaki antaa tietyissä tilanteissa suojaa ilmoittajalle ja estää työnantajan vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta. Oikeuskanslerinviraston ilmoittajansuoja sivulta löytyy tarkempaa tietoa siitä millaisissa tilanteissa ilmoittajansuojelua voi saada.

Ilmoita väärinkäytösepäilystä

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituslomake