Päivähoidon ohjaaja Reetta Lepistö puh. 040 182 4170
tavattavissa kunnantalolla, päivähoidon toimistossa ma – pe klo 9 – 15 sähköposti: reetta.lepisto(at)karvia.fi
Päivähoidon toimisto: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. Pedagogisen toiminnan lähtökohtana ovat lasten
mielenkiinnon kohteet sekä eri tiedon- ja taidonaloihin perustuvat oppimisen alueet. Ne on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi:
kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia toisistaan irallisia kokonaisuuksia vaan niiden aihepiirejä yhdistetään
ja sovelletaan lasten mielenkiinnonkohteiden ja osaamisen mukaisesti.

Tavoitteena on turvata lapselle toiminnan monipuolisuus, eheys ja kokonaisvaltaisuus varhaiskasvatuksen aikana. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista erilaisin työtavoin. Lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen
sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu vahvistavat toiminnallisuutta, osallisuutta ja luovuutta toiminnassa.

Lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelmään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Karviassa varhaiskasvatusta on saatavilla Päiväkoti Kissankimalluksessa, Ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa ja sekä perhepäivähoitajien kotona.

Karvian Varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA

Varhaiskasvatuksen järjestäminen Karvian kunnassa

Päiväkoti Kissankimallus on aloittanut toimintansa 1.8.2015 kahden, kunnantalon alakerrassa
toimineen ryhmäperhepäivähoitokodin yhdistymisen myötä.
Arjen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten ikä- ja kehitystaso sekä lasten toiveet.

Otamme mielellämme sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita (esim. lähihoitaja tai sosionomi)
mukaan tutustumaan arkeemme ja oppimaan uutta!

Päiväkoti Kissankimallus, avoinna klo 6.30-17.00
Tiimivastaava Tiina Köykkä, puh. 040 739 8662
Postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
Käyntiosoite: Välikatu 8, 39930 Karvia

Yli 3-vuotiaiden ryhmä Nöpölä
puh. 040 739 8662, sähköposti: nopola(at)karvia.fi
24 lapsen ryhmä, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Yli 3-vuotiaiden ryhmä Kisulit
puh. 040 486 4493, sähköposti: krvkisulit(at)karvia.fi
16 lapsen ryhmä, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Alle 3-vuotiaiden ryhmä Nuppuset
puh. 040 157 9850, sähköposti: nuppuset(at)karvia.fi
12 lapsen ryhmä, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni avoinna 6.30-17.00
puh. 040 596 5781
Antinraitti 7, 39980 Sara
12 lapsen ryhmä, kolme ryhmäperhepäivähoitajaa.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle päivähoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatushakemuksen voi tulostaa tästä tai hakea päivähoitotoimistosta, koulutoimistosta tai ryhmiksistä. Hakemus palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna päivähoidon ohjaajalle.

Tietoja lapsesta lomake viedään täytettynä hoitajalle/ hoitopaikkaan. Lomakkeen voit tulostaa Tietoja Lapsesta Lomake 2018

Hoitopaikka irtisanotaan kirjallisesti. Lomake

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatusmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

 

Perheen kokoTuloraja (euroa/kk)Korkein maksuprosentti
22 10210,7
32 71310,7
43 00810,7
53 44710,7
63 81310,7

 

1) Osapäiväinen varhaiskasvatus alle 25 h/viikko, maksu on 60 % kokopäivämaksusta
2) Osapäiväinen varhaiskasvatus 25 h/vko – 35 h/vko, maksu on 85 % kokopäivämaksusta
3) Kokopäiväinen varhaiskasvatus (yli 35 h/vko) maksu 100 %

Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta on mahdollista valita ns. osaviikkoinen varhaiskasvatus: 5, 10 tai 15 hoitopäivää/kk,
koska laki sen edelleen sallii. Maksut olisivat vastaavasti 25 % (5 pv), 50 % (10 pv), 75 % (15 pv).

4) Korkein perittävä maksu 289 € perheen ensimmäisestä lapsesta, sisarusalennus perheen toisesta lapsesta on 50% ja kolmannesta 80%
5) Alin perittävä maksu on 27 €.
6) Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta maksu on 18 €/päivä.

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Perhe voi halutessaan allekirjoittaa suostumuksen korkeimmasta päivähoitomaksusta, jolloin tuloselvitystä ei tarvitse tehdä.

Vanhempien on toimitettava maksun määräämistä varten tulotiedot päivähoitotoimistoon kuukauden kuluessa päivähoidon aloittamisesta.
Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan kerran vuodessa ja tulotiedot on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tulotiedoissa tapahtuu olennainen muutos (työtön työllistyy, opiskelija on kesätöissä, työpaikka vaihtuu) on uudet tulotiedot toimitettava pikimmiten päivähoitotoimistoon.
Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli hyväksyy korkeimman päivähoitomaksun.

Perheen tulotietolomake

Poissaolot

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä ko. kuukaudelta lainkaan.

Jos lapsi on muun kuin sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina määritelty hoitomaksu.

Toimintakausi on 1.8.xxxx-31.7.xxxx. Maksu peritään 11 kuukaudelta. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen päivähoito
kunnallisessa päivähoidossa on alkanut viimeistään 31.8.

Varhainen ja erityinen tuki

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Karvian kunnassa toimii kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) antaen varhaista ja erityistä tukea alle kouluikäisille lapsille.
Kelton toimintapäivä on perjantai.

Kelto toimii yhteistyössä kotien, päivähoidon, neuvolan, päiväkerhojen ja mahdollisesti muiden lasta tutkivien ja kuntouttavien
tahojen kanssa.

Kelto havainnoi lapsia ja lapsiryhmiä, konsultoi päivähoidon henkilökuntaa, järjestää ohjaustuokioita lapsille ja lapsiryhmille, tekee tarvittaessa arvioita ja laatii suunnitelmia yhteistyössä kotien ja muiden tahojen kanssa.

Erityislastentarhanopettaja Jaana Korpi puh. 040 120 3910
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia jaana.korpi(at)karvia.fi
Toimisto kunnantalon alakerrassa, puhelut perjantaisin, viestit/soittopyynnöt myös muulloin

Perhetyöntekijä

Karvian kunnan perhetyöntekijä avustaa karvialaisia lapsiperheitä arjessa.
Perhe voi pyytää perhetyöntekijää avuksi lastenhoitoon tai tueksi arjenhallintaan.

Lapsiperhe saattaa tarvita tukea esim. silloin, kun jompikumpi vanhemmista tai lapsi sairastaa, perheeseen syntyy vauva, perheessä on kriisitilanne
(esim. avioero) tai aina silloin, kun tuntuu, että tarvitset kuuntelijaa.

Palvelu on maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.
Palvelun järjestää Karvian kunnan päivähoito.

Ota rohkeasti yhteyttä suoraan perhetyöntekijään puh. 040 168 5058 tai päivähoidon ohjaajaan puh. 040 182 4170.
Lisätietoja voit kysyä myös terveydenhoitaja Minna Käkelältä puh. 044 577 3812.