Varhaiskasvatusjohtaja Reetta Lepistö puh. 040 182 4170 sähköposti: reetta.lepisto(at)karvia.fi
tavattavissa kunnantalolla, varhaiskasvatuksen toimistossa ma – pe klo 9 – 15 
Varhaiskasvatuksen toimisto: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. Pedagogisen toiminnan lähtökohtana ovat lasten
mielenkiinnon kohteet sekä eri tiedon- ja taidonaloihin perustuvat oppimisen alueet. Ne on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi:
kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia toisistaan irrallisia kokonaisuuksia vaan niiden aihepiirejä yhdistetään
ja sovelletaan lasten mielenkiinnonkohteiden ja osaamisen mukaisesti.

Tavoitteena on turvata lapselle toiminnan monipuolisuus, eheys ja kokonaisvaltaisuus varhaiskasvatuksen aikana. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista erilaisin työtavoin. Lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen
sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu vahvistavat toiminnallisuutta, osallisuutta ja luovuutta toiminnassa.

Lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Karviassa varhaiskasvatusta on saatavilla Päiväkoti Kissankimalluksessa.

KARVIAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2022

Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA

Varhaiskasvatuksen järjestäminen Karvian kunnassa

Päiväkoti Kissankimallus on aloittanut toimintansa 1.8.2015 kahden, kunnantalon alakerrassa
toimineen ryhmäperhepäivähoitokodin yhdistymisen myötä.
Arjen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten ikä- ja kehitystaso sekä lasten toiveet.

Otamme mielellämme sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita (esim. lähihoitaja tai sosionomi)
mukaan tutustumaan arkeemme ja oppimaan uutta!

 

Päiväkoti Kissankimallus, avoinna klo 7.00-17.00
Postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia

 

Nöpölä 5-v ryhmä

puh. 040 739 8662, sähköposti: nopola(at)karvia.fi

Käyntiosoite: Välikatu 8, 39930 Karvia (Kunnantalon alakerrassa)
21 lapsen ryhmä, varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

 

Kisulit 3-4 v ryhmä

puh. 040 486 4493, sähköposti: krvkisulit(at)karvia.fi

Käyntiosoite: Välikatu 8, 39930 Karvia (Kunnantalon alakerrassa)
21 lapsen ryhmä, varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

 

Viirula 3-v ryhmä

puh. 040 168 5058

Käyntiosoite: Välikatu 8, 39930 Karvia (Kunnantalon alakerrassa)

12 lapsen ryhmä, varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa

 

Nuppuset Alle 3-vuotiaiden ryhmä

puh. 040 157 9850, sähköposti: nuppuset(at)karvia.fi

Käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17 d, 39930 Karvia (Kunnantalon yläkerrassa)
12 lapsen ryhmä, varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

 

Tassula Alle 3-vuotiaiden ryhmä

puh. 040 596 5781, sähköposti: tassula(at)karvia.fi

Käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17 d, 39930 Karvia (Kunnantalon yläkerrassa)
12 lapsen ryhmä, varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

HAKUAIKA PÄIVÄKOTIIN ON 4 KUUKAUTTA!

Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle päivähoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatushakemus täytetään sähköisesti tästä https://link.webropolsurveys.com/S/92EEE561A2390309

Tietoja lapsesta lomake viedään täytettynä kasvattajalle/ varhaiskasvatusryhmään. Lomakkeen voit tulostaa tästä Tietoja Lapsesta Lomake

Hoitopaikka irtisanotaan kirjallisesti. Lomake

Esiopetus

https://karvia.fi/palveleva-karvia/sivistys/esikoulu/

Esikouluikäisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Esiopetusikäisellä on oikeus osa-aikaiseen täydentävään varhaiskasvatukseen. Esikoululaiselle voidaan hakea paikkaa myös koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta, jota järjestetään
yhtenäiskoululla klo 6.30-9.00 ja 13.00-16.30. Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodilla. Täydentävää varhaiskasvatusta haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esikoululaisille sekä 1-2 –luokkalaisille ja erityisoppilaille.
Toiminnan tavoitteena on antaa turvallinen ja tuttu paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua
koulutettujen aikuisten ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.
Leikkiä, ulkoilua, ohjattua toimintaa lasten mielenkiinnon ja jaksamisen mukaan, mahdollisuus on myös läksyjen tekoon.

Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä täydentävä varhaiskasvatus on esikoululaisille maksutonta.

Jaana Korpi puh. 040 120 3910
esikoulunopettaja

etunimi.sukunimi@karvia.fi

https://karvia.fi/palveleva-karvia/sivistys/yhtenaiskoulu/

 

Varhainen ja erityinen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Karvian kunnassa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) antaen varhaista ja erityistä tukea alle kouluikäisille lapsille.

VEO toimii yhteistyössä kotien, päivähoidon, neuvolan, päiväkerhojen ja mahdollisesti muiden lasta tutkivien ja kuntouttavien
tahojen kanssa.

VEO havainnoi lapsia ja lapsiryhmiä, konsultoi päivähoidon henkilökuntaa, järjestää ohjaustuokioita lapsille ja lapsiryhmille, tekee tarvittaessa arvioita ja laatii suunnitelmia yhteistyössä kotien ja muiden tahojen kanssa.

 

VEO Jenna Anttila

puh. 0407724329   sähköposti: jenna.anttila@karvia.fi

Tavattavissa sovitusti. Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia

 

 

Muistutusmenettely

Muistutuksen tekeminen

Mikäli olet tyytymätön lapsesi varhaiskasvatuksen laatuun, keskustele ensin varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Jos keskustelu ei ratkaise ongelmaa, voit tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle toimipaikan vastuuhenkilölle (varhaiskasvatusyksikön johtaja, perhepäivähoidonohjaaja tai varhaiskasvatuksen johtaja). Toimipaikan on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Lain sisältö kokonaisuudessa löytyy esimerkiksi Finlexin nettisivustolta, osoitteesta, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Tulosta tästä tiedosto muistutuksen tekemiseen

tai voi täyttää muistutuksen myös sähköisenä alla olevasta linkistä

https://link.webropolsurveys.com/S/48C44049C1EE3530