Lautakunnat 2017 – 2021

 

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Jäsenet: Varajäsenet:
Ervelä Mari, pj Kangas Kaija
Huhtaluoma Heikki, vpj Hautaluoma Väinö
Ohrankämmen Jukka Välimäki Aarre

 

Keskusvaalilautakunta

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien järjestämiseen osallistuvat vaalilautakunta ja vaalitoimikunta, joiden kummankin jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanhallitus.

Jäsenet: Varajäsenet:
Jokela Seppo, pj Niskala Eija
Myllyviita Atte, vpj Kontiainen Harri
Mustajärvi Veijo Koivisto Antti
Ylilammi Yrjö Hietakoivisto Marita
Välimäki Pirkko Koivumäki Ritva

 

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuksen järjestäminen

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan 1 momentin mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Tähän järjestämiseen kuuluvat mm tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen pianopisteiden määrittely.
Lain 73.2 §:n mukaan tilintarkastajan on noudatettava valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Tarkastuslautakunnalla voidaan katsoa olevan poliittinen vastuu tilintarkastuksen asianmukaisesta toteutumisesta.
Lautakunnassa käsiteltäviin asioihin eivät kuulu tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja sitä tarkentavat työohjelmat.
Niiden sisällöstä tilintarkastaja voi käydä keskusteluja tarkastuslautakunnan kanssa.

Jäsenet: Varajäsenet:
Tuuliniemi Paavo, pj Niskala Pekka
Aalto Kari, vpj Välimäki Hilma
Holkko Merja Hietakoivisto Marita
Luomanen Hanna-Kaisa Luomanen Esko
Törmä Ilmo Myllyviita Sinikka
Keso Vesa tilintarkastaja

 

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.

Jäsenet: Varajäsenet:
Laitila Sami, pj Sairiala Matti
Hautakorpi Esko, vpj Malmila Pentti
Niskala Jorma Nivus Jori
Vaholuoto Sari Koivula Reetta
Salminen Elina Ylinen Ritva
Anttila Johanna Visuri Olavi
Niemelä Malle Virtanen Rauni
Rinne Juha Markus Mustajärvi
Väliaho Ari Luomanen Vuokko
Hosiasluoma Tarja esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Kangas Kaija kunnanhallituksen edustaja

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat hallinto, peruskoulu, esiopetus, muu opetus, kansalaisopisto ja kirjastotoimi sekä uutena varhaiskasvatus.

Peruskoulu ja hallinto

Karvian koululaitoksen tavoitteena on kasvattaa itsetunnoltaan terveitä ja eteenpäin pyrkiviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana suorittavat perusopetuksen oppimäärän. Heillä tulisi olla sellaiset tiedot ja taidot, että he saavuttavat omalle kehitykselleen ja kyvylleen riittävän vaativan jatkokoulutuspaikan, jossa he suorittaisivat vähintään toisen asteen tutkinnon.

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasvatus yhdessä kotien kanssa, ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen. Opetusta annetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Opetusta on järjestettävä kunnan toimesta, mutta huoltaja päättää osallistumisesta.

Muu koulutus (taiteen perusopetus ja musiikki)

Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, monipuolista harrastustoimintaa, joka jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on kehittää lapsen ja nuoren kuvallista ilmaisua, tietoja ja taitoja sekä myös kriittistä arviointia tietotulvaan. Karviassa sitä toteutetaan ostopalveluna Petäjä-opistolta.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston päämääränä on tuottaa kuntalaisille mahdollisuus mielekkäisiin harrastuksiin ja opiskeluun.
Petäjä-opisto järjestää opintoja Karviassa.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimen tehtävänä on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedonhankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta.

Jäsenet: Varajäsenet:
Haavisto Jonna, pj Salo Merja
Isotalo Aila, vpj Lintoja Turkka
Lähdekorpi Marko Viitala Ilkka
Nivus Jori Tuuliniemi Teemu
Koivuniemi Tanja Haapa Kirsi
Kytömäki Arja Hautaluoma Kaija
Halmela Kari Ala-Korte Kalevi
Ronkainen Kaisamaija esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Hietaluoma Jaakko kunnanhallituksen edustaja

Vapaa-ajanlautakunta

Vapaa-ajanlautakunnan alaisuuteen kuuluvat: liikuntatoimi, raittiustoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja museotoimi.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella ja kehittää uusia liikuntapaikkoja sekä vastata hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, hoidosta ja käytöstä sekä kannustaa erilaisiin tempauksiin kuntalaisia terveysliikunnan pariin ja huolehtimaan omatahtoisesta liikunnasta.

Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välittömästi että välillisesti paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä.

Raittiustoimi

Raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta paikkakunnalla yhteistyötahojen ja kunnallisen päihdetyöryhmän kanssa.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri- ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutumuseon ja ulkomuseoalueen hoidosta sekä kunnossapidosta.

Museotoimi

Karvian museotoimen tavoitteena on säilyttää karvialaista kotiseutuperinnettä ylläpitämällä kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta.

Jäsenet: Varajäsenet:
Hautaluoma Väinö, pj Mahlamäki Manu
Pukkila Esa, vpj Sairiala Matti
Hautaluoma Mira Kyyhkyharju Elina
Marttila Rami Lähdekorpi Arto
Nevala Eija Välimäki Hilma
Virtanen Rauni Puskala Iina
Sartoneva Sauli Aho Anne
Ala-Rämi Sirpa esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Aro-Heinilä Tiina-Kaisa esittelijä
Huhdanmäki Tuire kunnanhallituksen edustaja

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisistä töistä.

Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen hallinto ja suunnittelu, talonrakennus, liikenneväylät ja yleiset alueet, kiinteät rakenteet ja laitteet, kiinteistöt ja liikelaitokset.

Lisäksi lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu yksityistietoimi, johon sisältyy kunnan avustuksien jako, neuvontatyö, tarkastukset ja muut yksityistielain edellyttämät päätökset.

Jäsenet: Varajäsenet:
Koivumäki Jyrki, pj Ruokola Seppo
Tuuliniemi Kari, vpj Niskala Pekka
Ilmari Maija Lamminmäki Paula
Louhisuo Jori Kontiainen Harri
Ala-Kantti Soile Välimäki Johanna
Lentovaara Joni Mahlamäki Manu
Santahuhta Jaakko Myllyviita Sinikka
Aho Anne Ohrankämmen Kaija
Vähäsavo Jaana Aalto Kari
Ojala Marianne esittelijä
Ojala Sanna pöytäkirjanpitäjä
Kaskimäki Veijo kunnanhallituksen edustaja