Kunnan hallinto

Kuntien itsehallinto on turvattu Suomen perustuslaissa. Asukkaat valitsevat kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi valtuuston, joka päättää kunnan asioista. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Kunnanhallitus, jonka valtuusto nimittää, vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee vastuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan, joka toimii hallituksen alaisena.

Lautakunnat eivät ole pakollisia, mutta käytännössä jokaisessa kunnassa on asetettu luottamushenkilöistä koostuvia lautakuntia.

Kuntastrategia

Kunnat ja kuntayhtymät suuntaavat toimintaansa tekemällä erilaisia suunnitelmia. Jokainen kunta joutuu tekemään kuntalain mukaisen taloussuunnitelman, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Useat kunnat ovat valmistelleet lisäksi erilaisia strategioita.

Kunnan kokonaisstrategia tarkastelee kunnan toiminnallista kokonaisuutta. Strategia voidaan myös rajata tarkastelemaan jotain toiminnan osa-aluetta. Laajuudesta riippumatta se on aina toimintasuunnitelma, jossa kunta on sopeuttanut toimintansa toimintaympäristön muutoksiin ja valmistautuu kohtaamaan entistä vaikeammin ennustettavissa olevan tulevaisuuden – parhaaksi katsomallaan tavalla.

Karvian kunnan kuntastrategia

Karvian kunnan kuntastrategia vuosille 2020 – 2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 25.6.2020

Kuntastrategiassa on määritelty tavoitetila – Karvia 2025 sekä osa-alueittain keskeisimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • Vuonna 2025 Karvia on itsenäinen oman tiensä kulkija.  Karvia on elinvoimainen, omaleimainen ja viihtyisä edelläkävijäkunta, jonka talous on vakaalla pohjalla.
  • Karvia on yrittäjä- ja perheystävällinen sekä kokoonsa nähden vireän aktiivinen kunta.
  • Karvia tarjoaa asukkailleen laadukkaat lähipalvelut kuitenkin kustannustehokkaasti.
  • Liikuntamyönteisessä ja paikallisesta kulttuurista tunnetussa kunnassa on laajat ja monipuoliset vapaa-ajanpalvelut sekä persoonallisia tapahtumia, joita leimaa yhdessä tekemisen meiniki ja yhteisöllisyys.
  • Matkailijat ovat löytäneet tiensä kuntaan. Matkailijat vierailevat Annen Taidekahvilassa, luontokohteissa, Kulttuurikeskus Skantzin tapahtumia seuraamassa, Kammista Skantziin-Taiteiden reitti on noussut tunnetuksi matkailukohteeksi.
  • Karvia tunnetaan omaleimaisena ja vireänä kuntana, jossa on kokoonsa nähden monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Karviassa on edelleen aktiivista ja monipuolista liikunta- ja kulttuuritoimintaa.
  • Karvia on viihtyisä ja maaseutumaisuutensa ja kauniin maisemansa säilyttänyt kunta, joka tunnetaan teollisuuden ja hyvien palveluiden lisäksi monipuolisesta maataloudestaan. Erikoistuneen viljelyn lisäksi Karviassa tuotetaan laatumaitoa ja laatulihaa. Karviassa on lukuisia toimivia erisuuruisia yrityksiä.
  • Väestömäärä säilyy vähintään nykyisenä ja väestön hyvinvointi on parantunut.

Kuntastrategia

Karvian kuntastrategia 2020 - 2025