Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Uusi info- ja keskustelutilaisuus Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 valmistelusta

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:sta järjestetään kaikille avoin uusi info- ja keskustelutilaisuus
tiistaina 21.2.2017 klo 18.30 alkaen Karviatalolla.

 

Tilaisuudessa Ilmari Mattila esittelee kaava-aineistoa.
Keskustelun aiheena on erityisesti maisema-aluevaraus, jossa maakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi
on kaavassa osoitettu laajahko alue.
Myös turvetuontatoaluerajauksista halutaan kuulla etenkin turveyrittäjien näkemyksiä, ja paikalla on Vapo Oy:stä
maankäyttö- ja ympäristöasioihin perehtynyt henkilö.

 

Karvian kunnan rakennustarkastaja Marianne Ojala ja rakennusmestari Jaakko Kallioniemi ovat myös paikalla ja
kirjaavat kuntalaisten näkemyksiä muistioon. Kunta tekee asiasta oman lausuntonsa, mutta myös kuntalaiset voivat
esittää kannanottonsa kaavasta Satakuntaliitolle.

Tervetuloa!

***************************************************************************************

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnos on nähtävillä 1.2. - 3.3.2017 välisen ajan.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt (MH 28.11. ja 15.12.2016) hyväksyä Satakunnan vaihemaakunta-
kaavan 2 valmisteluvaiheen aineiston, asettaa aineiston nähtäville ja pyytää kaavasta lausunnot. Kärkiteemana
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energiantuotanto: turve, bioenergia, mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja
aurinkoenergia. Muita kaavan teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö),
kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

 

Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä kunnissa ja Satakuntaliitossa

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto asetetaan julkisesti nähtäville 1.2.-3.3.2017 väliseksi ajaksi.
Nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus Satakuntaliiton virallisissa ilmoituslehdissä, virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla
sekä kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Aineisto asetetaan nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan kuntien
virastoihin sekä Satakuntaliiton verkkosivuille: www.satakuntaliitto.fi/valmiseluvmk2.   

 

Valmisteluvaiheen aineistosta voi antaa mielipiteen


Mielipidelomake

 

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kirjeenä tai nettisivuilla julkaistun palautelomakkeen
avulla. Mielipiteet tulee toimittaa Satakuntaliiton virastoon nähtävllä oloaikana eli 3.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella:
SATAKUNTALIITTO, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 Pori tai sähköpostilla: kirjaamo(at)satakunta.fi.

 

Satakuntaliiton verkkosivuilla löytyy yleisötilaisuuksissa esitetyt diasarjat http://www.satakuntaliitto.fi/seudullisten tilaisuuksien aineistot 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetut arvokkaat maisema-alueet perustuvat vuosina 2012 - 2013 toteutun Katson
maalaismaisemaa -hankkeen maisema-alueiden inventointiin. Hanke toteutettiin Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
rahoittamana Euroopan aluekehitysrahaston hankkeena (EAKR). Samalla valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys-
ja täydennysinventointien kanssa tehtiin myös maakunallinen maisemaselvitys sekä maakunallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
inventointi. Karvian akulttuurimaisema-alue on osoitettu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 maakunnallisesti arvokkaana
maisema-alueena. Lisää inventoinnista voi lukea raportista Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet -Ehdotus
Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014 ja raportin sivulta 118 alkaen voi lukea lisää Karvian kulttuurimaisemasta.

 

Http://www.maaseutumaisemat.fi   

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ratkaisu perustuu edellä mainittuun selvitykseen. Karvian kulttuurimaisema on inventoinnin
mukaisesti osoitettu maakunallisesti arvokkaana maisema-alueena (mma). Kaavamerkintä on tyypiltään alueen erityisominaisuuksia
ilmaiseva merkintä. Merkintää koskee suunnittelumääräys, joka ohjaa alueen yleis- ja asemakaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä.
Suunnittelumääräyksen toisen kappaleen mukaan kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti
muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

 

Kunnan tulee pyytää museoviranomaiselta (Satakunnassa delegoitu Satakunnan Museolle) lausunnot kaavoitettaessaaluetta tai
myönnettäessä rakennuslupaa tai toimenpidelupaa, joka oleellisesti muuttaa vallitsevia olosuhteita. Kunta päättää omien kaavojensa
tavoitteista ja ratkaisuista lausunnot ja viranomaisohjaus huomioiden. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen tekee päätöksen
luvista huomioden saadut lausunnot.

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 laadittaessa noudatetaan maankäyttö ja rakennuslakia. Lain mukaan kaavan tulee perustua kaavan
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
varten on laadittu useita muitakin selvityksiä mm. kaupan palveluverkkoselvitys, bioenergia- ja puuterminaaliselvitys jne. Selvitysten
laatimista varten on perustettu ohjausryhmä, joissa on ollut mukana kunkin alan asiantuntijoita. Selvitysten pohjaksi kootaan lähtötiedot,
olemassa oleva tietokanta ja määritellään selvityksen tavoitteet. Yleensä selvitystä laadittaessa on tiedossa tai muodostetaan kriteerit
selvitettäville asioille ja lopulta esitetään lopputulos. Selvitykset eivät ole sellaisia asiakirjoja, joista lain mukaan tulisi kuulla osallisia. Kaavasta,
joka pohjautuu erilaisiin selvityksiin, tulee sen sijaan järjestää kuuleminen.

Satakuntaliitto

 

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh 044 711 4382, paivi-liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi
Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh 044 711 4334, susanna.roslof(at)satakunta.fi
Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh 044 711 4317, anne.nummela(at)satakunta.fi
Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh 050 596 1362, anne.savola(at)satakunta.fi
Liikennesuunnittelija Ville Turunen, puh 044 711 4363, ville.turunen(at)satakunta.fi

 

Kartta: Kulttuuri- ja luontoarvot

 

 

 

 

 

 


Takaisin