nuija

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Lautakunnat 2017-2021

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Jäsenet Varajäsenet
Ervelä Mari pj.
Kangas Kaija
Huhtaluoma Heikki  vpj.
Hautaluoma Väinö
Ohrankämmen Jukka
Välimäki Aarre

Keskusvaalilautakunta

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnanvaltuuston valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien järjestämiseen osallistuvat vaalilautakunta ja vaalitoimikunta, joiden kummankin jäsenet ja varajäsenet valitsi kunnanhallitus.

Jäsenet Varajäsenet
Jokela Seppo pj. Niskala Eija
Myllyviita Atte vpj Kontiainen Harri
Mustajärvi Veijo
Koivisto Antti
Ylilammi Yrjö
Hietakoivisto Marita
Välimäki Pirkko
Koivumäki Ritva

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuksen järjestäminen

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan 1 momentin mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tähän järjestämiseen kuuluvat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen painopisteiden määrittely. Lain 73.2 §:n mukaan tilintarkastajan on noudatettava valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Tarkastuslautakunnalla voidaan katsoa olevan poliittinen vastuu tilintarkastuksen asianmukaisesta toteutumisesta. Lautakunnassa käsiteltäviin asioihin eivät kuulu tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja sitä tarkentavat työohjelmat. Niiden sisällöstä tilintarkastaja voi käydä keskusteluja tarkastuslautakunnan kanssa.

Jäsenet Varajäsenet
Tuuliniemi Paavo pj. Niskala Pekka
Välimäki Aarre vpj. Välimäki Hilma
Holkko Merja
Hietakoivisto Marita
Luomanen Hanna-Kaisa
Luomanen Esko
Törmä Ilmo
Myllyviita Sinikka
Keso Vesa
BDO:n edustaja

Elinvoimalautakunta

Toiminta-ajatus

Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen,
kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.

Jäsenet Varajäsenet
Laitila Sami pj. Sairiala Matti
Hautakorpi Esko vpj. Malmila Pentti
Niskala Jorma
Nivus Jori
Vaholuoto Sari
Koivula Reetta
Salminen Elina
Ylinen Ritva
Anttila Johanna Visuri Olavi
Niemelä Malle Virtanen Rauni
Rinne Juha Kallioniemi Tarja
Väliaho Ari Luomanen Vuokko
   
Hosiasluoma Tarja
sihteeri/esittelijä
Kangas Kaija
kunnanhallituksen edustaja

PoSa:n yhtymävaltuusto

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ylintä päätösvaltaa jäsenkunnat käyttävät yhtymävaltuustossa, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa.
Kunnat ovat käyneet keskenään neuvottelut yhtymävaltuuston valinnasta, jotta on voitu sovittaa yhtymävaltuuston kokoonpano kuntalain 59 §:n 3. momentin tarkoittamalla tavalla.

Jäsenet Varajäsenet
Huhtaluoma Heikki
Hietikko Tarja
Raita-aho Voitto
Puskala Iina
Ohrankämmen Jukka Juurakko Paula

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat hallinto, peruskoulut, esiopetus, muu opetus, kansalaisopisto ja kirjastotoimi sekä uutena päivähoito.

Peruskoulut ja hallinto

Karvian koululaitoksen tavoitteena on kasvattaa itsetunnoltaan terveitä ja eteenpäin pyrkiviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana suorittavat perusopetuksen oppimäärän. Heillä tulisi olla sellaiset tiedot ja taidot, että he saavuttavat omalle kehitykselleen ja kyvyilleen riittävän vaativan jatkokoulutuspaikan, jossa he suorittaisivat vähintään toisen asteen tutkinnon.

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasvatus yhdessä kotien kanssa, ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen. Opetusta annetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Opetusta on järjestettävä kunnan toimesta, mutta huoltaja päättää osallistumisesta.

Muu koulutus (taiteen perusopetus ja musiikki)

Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, monipuolista harrastustoimintaa, joka jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on kehittää lapsen ja nuoren kuvallista ilmaisua, ajattelua, tietoja ja taitoja sekä myös kriittistä arviointia tietotulvaan. Karviassa sitä toteutetaan ostopalveluna Petäjä-opistolta.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston päämääränä on tuottaa kuntalaisille mahdollisuus mielekkäisiin harrastuksiin ja opiskeluun. Petäjä-opisto järjestää opintoja Karviassa.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimen tehtävänä on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedonhankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta.

Jäsenet Varajäsenet
Haavisto Jonna pj. Salo Merja
Isotalo Aila vpj. Lintoja Turkka
Lähdekorpi Marko
Viitala Ilkka
Nivus Jori
Tuuliniemi Teemu
Koivuniemi Tanja
Kytömäki Arja
Huhdanmäki Tuire
Hautaluoma Kaija
Halmela Kari
Ala-Korte Kalevi
   
Vainionpää Hanna
sihteeri/esittelijä
Hietaluoma Jaakko
kunnanhallituksen edustaja

Vapaa-ajanlautakunta

Vapaa-ajanlautakunnan alaisuuteen kuuluvat liikuntatoimi, raittiustoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja museotoimi.

Liikuntatoimi:

Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella ja kehittää uusia liikuntapaikkoja sekä vastata hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, hoidosta ja käytöstä sekä kannustaa erilaisin tempauksin kuntalaisia terveysliikunnan pariin ja huolehtimaan omatahtoisesta liikunnasta. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välittömästi että välillisesti paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä.

Raittiustoimi

Raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta paikkakunnalla yhteistyötahojen ja kunnallisen päihdetyöryhmän kanssa.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri- ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutumuseon ja ulkomuseoalueen hoidosta sekä kunnossapidosta.

Museotoimi

Karvian museotoimen tavoitteena on säilyttää karvialaista kotiseutuperinnettä ylläpitämällä kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta.

Jäsenet Varajäsenet
Hautaluoma Väinö pj. Mahlamäki Manu
Pukkila Esa vpj. Sairiala Matti
Hautaluoma Mira
Kyyhkyharju Elina
Marttila Rami
Lähdekorpi Arto
Nevala Eija
Välimäki Hilma
Loopere Kristiina
Puskala Iina
Juurakko Samuli
Aho Anne
   
Sirpa Ala-Rämi sihteeri/esittelijä
Aro-Heinilä Tiina-Kaisa
esittelijä
Järvinen Tiina
kunnanhallituksen edustaja

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisistä töistä. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen hallinto ja suunnittelu, talonrakennus, liikenneväylät ja yleiset alueet, kiinteät rakenteet ja laitteet, kiinteistöt sekä liikelaitokset. Lisäksi lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu yksityistietoimi, joihin sisältyy kunnan avustuksien jako, neuvontatyö, tarkastukset ja muut yksityistielain edellyttämät päätökset.

Jäsenet Varajäsenet
Koivumäki Jyrki pj. Ruokola Seppo
Tuuliniemi Kari vpj. Niskala Pekka
Ilmari Maija
Lamminmäki Paula
Louhisuo Jori
Kontiainen Harri
Törmä Kaija-Riitta
Välimäki Johanna
Lentovaara Joni
Mahlamäki Manu
Santahuhta Jaakko
Myllyviita Sinikka
Aho Anne Ohrankämmen Kaija
Vähäsavo Jaana Aalto Kari
   
Kallioniemi Jaakko esittelijä
Ojala Marianne sihteeri
Kaskimäki Veijo
kunnanhallituksen edustaja