nuija

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Lautakunnat 2013-2016

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Jäsenet Varajäsenet
Kangas Kaija pj.
Ervelä Mari
Hietaluoma Jaakko  vpj.
Halmela Kari
Huhtaluoma Heikki
Holkko Merja

Keskusvaalilautakunta

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnanvaltuuston valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien järjestämiseen osallistuvat vaalilautakunta ja vaalitoimikunta, joiden kummankin jäsenet ja varajäsenet valitsi kunnanhallitus.

Jäsenet Varajäsenet
Jokela Seppo pj. Niskala Eija
Ylilammi Yrjö vpj Mahlamäki Eija
Mustajärvi Veijo
Koivumäki Ritva
Myllyviita Sinikka
Kortesmaa Eija
Välimäki Pirkko
Koivisto Antti

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuksen järjestäminen

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan 1 momentin mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tähän järjestämiseen kuuluvat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen painopisteiden määrittely. Lain 73.2 §:n mukaan tilintarkastajan on noudatettava valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Tarkastuslautakunnalla voidaan katsoa olevan poliittinen vastuu tilintarkastuksen asianmukaisesta toteutumisesta. Lautakunnassa käsiteltäviin asioihin eivät kuulu tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja sitä tarkentavat työohjelmat. Niiden sisällöstä tilintarkastaja voi käydä keskusteluja tarkastuslautakunnan kanssa.

Jäsenet Varajäsenet
Holkko Merja pj. Louhisuo Jori
Välimäki Aarre vpj. Haavisto Jonna
Niskala Jorma
Lamminmäki Paula
Huhdanmäki Tuire
Heinola Anna-Maija
Luomanen Esko Ylilammi Yrjö
Keso Vesa
Auditor Oy:n edustaja

Elinkeinolautakunta

Toiminta-ajatus

Dynaamisella elinkeinopolitiikalla vastataan joustavasti ja nopeasti yrityselämän haasteisiin ja tarpeisiin. Tätä toteutetaan yhteistyössä kunnan johdon ja luottamushenkilöstön kanssa. Kunnan talouden vakauttamistilanteessa elinkeinopolitiikkaa toteutetaan painopistealueena teollisuusalan, maa- ja metsätalouden yritykset. Palvelu- ja matkailuyritysten menestymistä kehitetään paikallisin projektein- ja seutukuntayhteistyön avulla. Tarkoitus on pysäyttää poismuuton väestötappio, ja edelleen kehittää Karviaa palvelu-, vapaa-aika ja kaupankeskuksena. Tavoitteiden toteuttamisessa käytetään hyväksi kaikkia muun yhteiskunnan tuki- ja avustusjärjestelmiä. Maaseudun rakennekehitystä tuetaan etsimällä mm. projektien avulla uusia ansaintamahdollisuuksia. Tulokset nähdään kuntatasolla määrällisillä mittareilla työpaikkojen, kunnan verotulojen ja yritysten lukumäärän kasvuna. Elinkeinotoimessa työskentelee päätoimisesti yksi yritysasiamies.

Jäsenet Varajäsenet
Ruokola Seppo pj. Hietaluoma Irmeli
Louhisuo Jori vpj. Lähdekorpi Marko
Ervelä Mari
Salminen Elina
Vaholuoto Sari
Mustajärvi Markus
Malmila Pentti
Kaurahalme Rauno
   
Hosiasluoma Tarja
sihteeri/esittelijä
Kangas Kaija
kunnanhallituksen edustaja

Maaseutulautakunta

Toiminta-ajatus

- Maatalouden EU- ja kansallisten tukien käsittely ja maksatus
- Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
- Investointien lisääminen ja tuotannontason säilyttäminen

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Varmistaa edellä esitettyjen toimintojen jatkuvuus
- Maaseudun elinvoiman nostaminen
- Pyrkiä tukemaan erilaisten EU-projektien toimintaa
- Lomitustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistoiminta-alueella


Jäsenet Varajäsenet
Hietanen Toni pj. Niskala Jorma
Luomanen Vuokko vpj. Huhtaluoma Ritva
Teerioja Sari
Koivula Reetta
Ylinen Ritva
Giers Lena
Alakorte Kalevi
Soini Jouni
Hakola Seppo
Honkanen Oiva
Hautakorpi Esko
Visuri Olavi
   
Suominen Päivi
kunnanhallituksen edustaja

PoSa:n Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta on lakkautettu Karvian kunnan siirryttyä PoSa:aan eli Pohjois-Satakunnan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään 1.1.2009. Karvian kunnasta on valittu kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä Kankaanpään kaupungin organisaatiossa toimivaan yhteiseen perusturvalautakuntaan.

Jäsenet Varajäsenet
Kangas Kaija Laitila Sami
Huhtaluoma Heikki
Myllyviita Sinikka

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat hallinto, peruskoulut, esiopetus, muu opetus, kansalaisopisto ja kirjastotoimi sekä uutena päivähoito.

Peruskoulut ja hallinto

Karvian koululaitoksen tavoitteena on kasvattaa itsetunnoltaan terveitä ja eteenpäin pyrkiviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana suorittavat perusopetuksen oppimäärän. Heillä tulisi olla sellaiset tiedot ja taidot, että he saavuttavat omalle kehitykselleen ja kyvyilleen riittävän vaativan jatkokoulutuspaikan, jossa he suorittaisivat vähintään toisen asteen tutkinnon.

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasvatus yhdessä kotien kanssa, ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen. Opetusta annetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Opetusta on järjestettävä kunnan toimesta, mutta huoltaja päättää osallistumisesta.

Muu koulutus (taiteen perusopetus ja musiikki)

Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, monipuolista harrastustoimintaa, joka jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on kehittää lapsen ja nuoren kuvallista ilmaisua, ajattelua, tietoja ja taitoja sekä myös kriittistä arviointia tietotulvaan. Karviassa sitä toteutetaan ostopalveluna Honkajoen kunnalta.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston päämääränä on tuottaa kuntalaisille mahdollisuus mielekkäisiin harrastuksiin ja opiskeluun. Jalasjärven kansalaisopisto järjestää opintoja Karviassa.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimen tehtävänä on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedonhankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta.

Jäsenet Varajäsenet
Holkko Merja pj. Hakola Seppo
Haavisto Jonna vpj. Ervelä Mari
Tuohiluoma Reima
Sarviluoma Juha
Lähdekorpi Marko
Salomäki Jari
Halmela Kari
Mustajärvi Katja
Hietikko Tarja
Tuhkanen Riikka
Hautaluoma Kaija
Koivisto Teija
   
Vainionpää Hanna
sihteeri/esittelijä
Mustajärvi Marko
kunnanhallituksen edustaja

Vapaa-ajanlautakunta

Vapaa-ajanlautakunnan alaisuuteen kuuluvat liikuntatoimi, raittiustoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja museotoimi.

Liikuntatoimi:

Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella ja kehittää uusia liikuntapaikkoja sekä vastata hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, hoidosta ja käytöstä sekä kannustaa erilaisin tempauksin kuntalaisia terveysliikunnan pariin ja huolehtimaan omatahtoisesta liikunnasta. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välittömästi että välillisesti paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä.

Raittiustoimi

Raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta paikkakunnalla yhteistyötahojen ja kunnallisen päihdetyöryhmän kanssa.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri- ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutumuseon ja ulkomuseoalueen hoidosta sekä kunnossapidosta.

Museotoimi

Karvian museotoimen tavoitteena on säilyttää karvialaista kotiseutuperinnettä ylläpitämällä kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta.

Jäsenet Varajäsenet
Törmä Ilmo pj. Papunen Markku
Pukkila Esa vpj. Tuuliniemi Paavo
Välimäki Johanna
Koskela Päivi
Viitala Anne-Marie
Haapaniemi-Kokko Päivi
Virtanen Rauni
Kortesmaa Eija
Rinne Juha
Papunen Arto
Aho Anne
Raiskio Susanna
   
Sirpa Ala-Rämi sihteeri/esittelijä
Laaksoharju Maria esittelijä
Niemenmaa Jaana
kunnanhallituksen edustaja

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisistä töistä. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen hallinto ja suunnittelu, talonrakennus, liikenneväylät ja yleiset alueet, kiinteät rakenteet ja laitteet, kiinteistöt sekä liikelaitokset. Lisäksi lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu yksityistietoimi, joihin sisältyy kunnan avustuksien jako, neuvontatyö, tarkastukset ja muut yksityistielain edellyttämät päätökset.

Jäsenet Varajäsenet
Kaskimäki Veijo pj. Keski-Patola Tapio
Tuuliniemi Kari vpj. Nikkola Kari-Matti
Kontiainen Harri
Mahlamäki Eija
Haapaniemi-Kokko Päivi
Haavisto Jonna
Mustasilta Timo
Ohrankämmen Kaija
Pihala Sanna
Koivumäki Jyrki
Hietakoivisto Marita
Kannisto Jari
   
Kallioniemi Jaakko sihteeri/esittelijä
Järvinen Tiina
kunnanhallituksen edustaja

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvonta

Rakennuslain 12 § mukaan rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää

  1. Hyvän, käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista;
  2. Rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin; sekä
  3. Rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa.
Jäsenet Varajäsenet
Niskala Pekka pj. Kirvesniemi Keijo
Vähäsavo Jaana vpj. Mäkinen Sirkka
Aalto Kari
Peltoniemi Erkki
Kyyhkyharju Elina
Viitamäki Seija
Visuri Olavi
Kaurahalme Rauno
   
Kallioniemi Jaakko
sihteeri
Karinsalo-Manninen Raisa esittelijä
Hietaluoma Jaakko
kunnanhallituksen edustaja